Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen (beide enkelvoud en meervoud) en de volgende betekenissen:
• ‘Algemene Voorwaarden, de algemene voorwaarden van Tours en Tickets;
• ‘Evenement’, een privé of publiek evenement waarbij - bijvoorbeeld, maar niet exclusief - een activiteit van toeristische aard plaatsvindt, inclusief - maar geen limiet tot - een excursie, een museumbezoek, een concert of een sportevenement;
• ‘Locatie’, de plaats waar het evenement plaatsvindt;
• ‘Organisator’, de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of de organisatie van het evenement;
• ‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Tours en Tickets en de consument voor de verkoop en de levering van de tickets.
• ‘Kaartjes/tickets’, bewijs van toegang tot een evenement;

2. Toepasselijkheid.

2.1 De algemene voorwaarden hieronder en de voorwaarden van het boeken en bestellen bij Tours en Tickets zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tours en Tickets
2.2 In toevoeging, de Algemene Voorwaarden van de organisator en de Algemene Voorwaarden van de partij die verantwoordelijk is voor de locaties zijn ook geldig voor de overeenkomst. Is er gedurende het evenement een conflict tussen de clausules in de algemene voorwaarden en de eerder genoemde algemene voorwaarden, zullen de clausules in deze algemene voorwaarden bepalend zijn. Kopieën van de Algemene Voorwaarden van de partij die verantwoordelijk is voor de Locatie of organisator zijn beschikbaar op aanvraag bij de verantwoordelijke van de locatie in kwestie of bij de organisator.
2.3 Bij het kopen van een product of het bestellen van een product, moet de consument akkoord gaan dat de algemene voorwaarden kunnen worden toegepast.
2.4 Afwijkingen van de clausules in de Algemene Voorwaarden zijn alleen schriftelijk beschikbaar, in welk geval de andere clausules overeind blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken bedongen voor Tours en Tickets in deze algemene voorwaarden en verdere overeenkomsten gelden ook voor tussenpersonen en andere derde partijen ingezet door Tours en Tickets.

3. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen gemaakt door Tours en Tickets zijn zonder verplichtingen en Tours en Tickets heeft het recht om zijn prijzen te veranderen, in het bijzonder als het nodig is voor het publiekrechtelijkheid of andere regelementen.
3.2 Alle prijzen zijn aangeduid in euro's, inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen, zijn promotionele prijzen van toepassing. Deze prijzen zijn geldend tijdens een specifieke periode zolang de voorraad strekt. De prijzen kunnen niet in werking geroepen worden prijzen voor of na deze specifieke periode.
3.4 Tours en Tickets kan niet vastgehouden worden aan prijzen die duidelijk incorrect zijn, bijvoorbeeld als gevolg van typefouten of printfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Voor elk ticket, wordt er een vaste hoeveelheid servicekosten in rekening gebracht, die variëren op basis van het evenement. De servicekosten zijn inclusief transactiekosten, consultatiekosten en verzendkosten.

4. Annuleringen en het terugsturen

4.1 Een organisator is bevoegd om een evenement te annuleren of de desbetreffende datum te veranderen. Indien dit gebeurd, zal Tours en Tickets met een aanvaardbare oplossing komen. Als een evenement is geannuleerd of uitgesteld, zal Tours en Tickets zijn uiterste best doen om u zo snel mogelijk te informeren over deze verandering. Echter, kan Tours en Tickets u niet de garantie geven over de mogelijkheid om u op tijd te informeren mocht een tour geannuleerd worden of op een ander tijdstip dan afgesproken plaatsvinden. Tevens is Tours en Tickets niet verantwoordelijk voor terugbetaling, concurrentie of voor kosten dat u terug zou willen krijgen, bijvoorbeeld reiskosten, accommodatie kosten en/of andere gerelateerde goederen of services.

4.2 Controleer voordat je je boeking bevestigt altijd zorgvuldig of je het juiste (aantal) tickets hebt geboekt. Sommige tickets die wij aanbieden voor een product met een specifieke datum en tijd ("timed entry tickets") kunnen niet worden terugbetaald. Zie de opmerking hieronder, punt 4.2.1.
Onterecht bestelde (aantallen) open tickets (geen specifieke datum en tijd gekozen) worden binnen veertien dagen na aankoop terugbetaald als ze online zijn gekocht. Om restitutie van een open ticket te vragen moet je een e-mail sturen naar hello@toursandtickets.nl.
Tickets gekocht in de shops worden niet terugbetaald.

4.2.1. Bij aankoop op onze website kunnen de volgende tickets tot 8 uur voor aanvang van de activiteit worden geannuleerd: Amsterdam Icebar, Red Light Secrets, Ripley's Believe it or not! Amsterdam, Body Worlds Amsterdam, LOVERS Canal Cruises. Wanneer een ticket is verschoven wordt het niet meer terugbetaald.

Om voor een van de genoemde tickets restitutie aan te vragen, kun je ons een e-mail sturen naar hello@toursandtickets.nl.

4.3 Tours and Tickets is niet aansprakelijk voor beschadiging, misbruik of verlies van tickets. Er worden geen duplicaat tickets uitgegeven ter vervanging van tickets die verkeerd gebruikt, mishandeld, verloren of gestolen zijn, noch worden dergelijke tickets gerestitueerd.

4.4 Tours and Tickets is niet aansprakelijk voor vertraging, niet-levering of onjuiste levering van tickets, indien deze vertraging, niet-levering of onjuiste levering niet aan Tours and Tickets kan worden toegerekend.

4.5 Het niet gebruiken van een of meer vooraf gekochte tickets is voor eigen rekening en risico; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs slechts geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.

4.6 Onze open tickets zijn 1 jaar (12 maanden) geldig, vanaf de datum van aankoop.

4.7 Bij het omboeken van een excursie, attractie, rondvaart of museum wordt de reiziger een vergoeding in rekening gebracht.

5. Betalingen

Tours en Tickets accepteert verschillende betaalmethodes. Betalingen in euro’s moeten worden betaalt via iDEAL of via credit card. U krijgt pas een definitieve bevestiging van uw boeking wanneer u heeft betaalt.

6. Bezorging

6.1 Afhankelijk van de verzendmethode, zullen de tickets worden bezorgd op het desbetreffende adres dat beschikbaar is in de Tours en Tickets adressen databank.
6.2 De verzendtijden die benoemd worden door Tours en Tickets zijn alleen voor indicatieve doeleinden. Het niet voldoen aan aan de leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch op het het recht om uw bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij het niet naleven van de leveringstermijn zo ernstig is dat het redelijkerwijs niet van u kan worden geëist dat u zich aan de overeenkomst houdt. In dat geval, heeft u het recht om uw bestelling te annuleren of het ontbinden van de overeenkomst voor zover dit noodzakelijk is.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Het eigendom van de geleverde kaarten wordt alleen aan u overgedragen als u al uw verplichtingen aan Tours en Tickets bent nagekomen op grond van welke overeenkomst dan ook. Het risico met betrekking tot de tickets zal op het moment van aflevering aan u worden overgedragen.

8. Klachten en aansprakelijkheid

8.1 U bent verplicht om bij aflevering te controleren of de tickets in overeenstemming zijn met de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, moet u Tours en Tickets zo snel mogelijk, dan wel binnen (3) dagen na levering, schriftelijk informeren met de desbetreffende redenen die duidelijk maken dat dit het geval is.
8.2 Als het is aangegeven dat de tickets niet overeenkomen met de overeenkomsten, kan Tours en Tickets ervoor kiezen om de tickets in kwestie te vervangen door nieuwe tickets in ruil voor nieuwe tickets of om het betaalde bedrag terug te betalen.
8.3 Onopgeloste klachten van consumenten over digitale aangeschafte producten op Tours-tickets.com kunnen worden opgelost via de Online Dispute Resolution.

9. Elektronische communicatie en bewijs.

9.1 Tours en Tickets is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen, vervormingen of onjuiste verzending van gegevens en berichten als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiebronnen in het verkeer tussen de klant en Tours en Tickets (of de partijen die door de klant zijn ingezet).
9.2 De gegevens van Tours en Tickets dienen als bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een juridische procedure, behoudens tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs onbetrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Zonder voor inneming over andere rechten waar mogelijk aanspraak op gemaakt kan worden, in het geval van overmacht, Tours en Tickets heeft het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zonder dat Tours en Tickets aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoedingen, tenzij het in de heersende omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn met redelijkheid en eerlijkheid in acht genomen.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan Tours en Tickets kan worden toegerekend, omdat deze niet aan haar kan worden toegerekend net zomin als haar verantwoordelijkheid kan worden beschouwd in overeenstemming met de wet, juridische stappen of algemeen geaccepteerde standaarden.

11. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

11.1 De koper van een door Tours en Tickets geleverd ticket moet zich gedragen als een goed ordentelijk bezoeker van evenementen en zich houden aan de instructies die hem door of namens de organisator van het te bezoeken evenement zijn gegeven, alsmede door de bevoegde overheid.
11.2 Tours en Tickets is niet aansprakelijk voor enige weigering door de organisator van een evenement of door overheidsinstanties om de koper van een ticket dat door Tours en Tickets aan een evenement wordt verstrekt als gevolg van acties en/of nalatigheid van de kant van de koper.
11.3 De koper van een ticket woont het evenement op eigen risico bij. Tours en Tickets is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper oploopt tijdens de reis naar of vanaf het evenement of tijdens het evenement.
11.4 De koper van een ticket dat door Tours en Tickets wordt geleverd, moet zich informeren over de instructies die zijn uitgegeven door of namens de organisator van het evenement of de bijgevoegde autoriteiten in verband daarmee, inclusief eventuele wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals de starttijd, enz. Tours en Tickets is niet verplicht om de koper van een ticket hierover nadere informatie te verstrekken.

12. Andere bepalingen

12.1 Indien er een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tours en Tickets in strijd zijn met een toepasbare wettelijke regelingen, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een nieuwe wettelijk toepasbare bepaling die door Tours en Tickets wordt bepaald.
12.2 De Nederlandse wet is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met of gesloten door Tours en Tickets. Alle onenigheden die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.

13. Tours en Tickets en Tourism Group Holding B.V. Lijnden

Tours en Tickets maakt deel uit van Tourism Group Holding B.V. Lijnden.

Lovers Canal Cruises

City Sightseeing Amsterdam

XtraCold Icebar Amsterdam

Berlin Icebar

BODY WORLDS

Tours & Tickets

Red Light Secrets